Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost je soutěž s velmi dlouhou tradicí. Je pořádána od roku 1978. Jejím oficiálním vyhlašovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. U studentů podporuje samostatnost, badatelské úsilí, tvůrčí činnost i schopnost obhájit vlastní názor a dosažené výsledky. Zároveň je cennou přípravou ke studiu na vysokých školách – připravuje budoucí vysokoškoláky pro psaní odborných seminárních, ročníkových, bakalářských a diplomových prací.

Soutěží se prakticky ve všech vědních oborech vyučovaných na středních školách (viz www.soc.cz). Naše škola má v soutěži již dlouholetou tradici, zejména v humanitních oborech a dříve v biologii.

V letošním roce obhajovaly své práce v oblastním kole SOČ čtyři studentky, a to v oboru č. 14 – pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času – Barbora Vrbová s prací „Skauting – možná varianta využití volného času – historický vývoj skautingu ve Vlašimi v letech 1914-2016“. Studentka obhájila pro svou práci třetí místo.

V oboru č. 15 – teorie kultury, umění a umělecké tvorby získala třetí místo Pavlína Dvořáková za práci „Zdislavský rodák, zapomenutý spisovatel Jan Osten“.

V tradičně silně obsazeném oboru č. 16 – historie obhajovaly své práce Karin Rakašová s prací „Odsun Němců z Vlašimi – Internační středisko Vlašim a Sběrné středisko Prosečnice- Lešany“  – a Karolína Švandová s prací „Obec Borovsko od dob založení po současnost“.

Všem studentkám děkujeme za reprezentaci školy v této prestižní soutěži, a jelikož jde o studentky čtvrtých ročníků, přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu. Zároveň věříme, že jim body získané za obhajoby pomohou při přijímacím řízení, protože mnohé vysoké školy jsou si vědomy náročnosti soutěže a za obhajoby v oblastním kole SOČ přidělují tolik potřebné body.

  PhDr.  Ivana Preislerová

Prohlášení o přístupnosti