Povinné předměty

Studium

Český jazyk a literatura

V českém jazyce na vyšším gymnáziu studenti procházejí hodinami literárními
a hodinami převážně jazykovými, časová dotace obou složek předmětu je rovnoměrná.
V literárních hodinách se studenti seznamují s nejvýznamnějšími díly české
a světové literatury od nejstarších dob po současnost, jsou zde připomínány
i důležité osobnosti a díla ostatních druhů umění, např. výtvarného, hudebního apod. V průběhu vyučovací hodiny využívají nejen teoretických pomůcek (hlavně učebnic, různých příruček, slovníků …) a ukázek z čítanky (popř. nahrávek na kazetách, videokazetách a CD), ale i svých čtenářských a diváckých zkušeností. Vyučující respektují zájmy a záliby studentů, soustřeďují se
na interpretaci děl jim známých. Teoretické poznatky jsou tedy spojovány
s konkrétními čtenářskými a diváckými zážitky, studenti jsou vedeni k tomu, aby texty pochopili, aby byli schopni své pocity a názory přesně vyjádřit. Cílem je umožnit jim nejen orientaci v literárním díle, ale v celém historickém literárním vývoji, aby si pak v dalším životě dokázali knihy vybírat a stávali se tak celoživotními čtenáři.
Jazykové hodiny vedou studenty k dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka
v jeho mluvené i psané podobě. Vychází se z opakování znalostí a dovedností pravopisných a mluvnických, tyto znalosti jsou procvičovány, upevňovány
a dále rozvíjeny. Největší pozornost je věnována výuce slohové a procvičování komunikativních dovedností. Studenti pod vedením vyučujících tvoří souvislé projevy psané i mluvené v různých stylových oblastech. Jejich nácvik má dát studentům takové zkušenosti a návyky, aby pro ně nebylo ani v budoucnu problémem vyjadřovat se písemně i ústně při různých příležitostech, ať už jde např. o oblast odbornou, administrativní, publicistickou, řečnickou, ale především v obyčejném každodenním styku.
Studentům s hlubším zájmem o český jazyk je na gymnáziu navíc umožněno zvolit další hodiny, a to semináře českého jazyka. Jsou dvouhodinové a volba je možná od třetího ročníku. Semináře navíc mohou být zaměřeny opět podle konkrétního zájmu studentů – mohou být jazykové, literární, ale
i kombinované, mohou se týkat i uměleckého přednesu, tvůrčího psaní apod. Tyto semináře učivo ve zvolené oblasti rozšiřují, prohlubují, dávají do širších souvislostí, připravují k přijímacím zkouškám na vysoké školy humanitního zaměření. Otevřen může být i seminář opakování, v němž se probírané učivo důkladně procvičuje a upevňuje.
Výuka v hodinách je doplňována návštěvami divadelních a filmových představení, koncertů, výstav nejen ve Vlašimi, ale i v Praze, v Táboře a jinde, konají se i exkurze ve významných objektech (např. Strahovský klášter, Státní knihovna ČR, archivy, další knihovny). V mimoškolní době jsou rovněž nabízeny kroužky, v nichž studenti mohou pracovat opět podle svého zájmu – např. kroužek literární, tvůrčího psaní, recitační, popř. dopisovatelský. Tato oblast však zcela závisí na zájmu a aktivitě jednotlivých studentů.

Mgr. Olga Mládková

předsedkyně předmětové komise českého jazyka

 

Německý jazyk

Německý jazyk jako další cizí jazyk má v 1. až 4. ročníku a na osmiletém gymnáziu od tercie do oktávy časovou dotaci 3 hodiny týdně.

Výuka směřuje k tomu, aby žáci byli schopni vnímat a užívat jazyk jako prostředek ke zpracování a předávání informací, vědomostí a prožitků, aby dokázali vyjádřit vlastní potřeby a prezentovat své názory, aby jej mohli užívat také jako prostředek pro další celoživotní vzdělávání. Žáci jsou vedeni k četbě přiměřeně náročných textů, porozumění ústnímu sdělení, ke schopnosti dorozumět se v běžných životních situacích a hovořit o jednotlivých tématech.

K bližšímu poznání německy mluvících zemí, jejich způsobu života a kulturních tradicí pro naše žáky organizujeme jedno- i vícedenní poznávací zájezdy. 

Studenti 1. – 3. ročníku čtyřletého gymnázia a 5. – 7. ročníku osmiletého gymnázia mají též možnost zapojit se do výměnných pobytů s partnerskou školou v německém Albstadtu.   

Mgr. Petra Šmídlová
předsedkyně předmětové komise NEJ

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka je zaměřena především na aktivní zvládnutí jazyka, na schopnost našich studentů dorozumět se v cizojazyčném prostředí a také aktivně používat anglický jazyk v budoucím studiu a povolání. Cílem výuky je samozřejmě komplexní zvládnutí všech složek jazyka, které jsou předpokladem úspěšného složení maturitní zkoušky a přijímacích zkoušek na vysoké školy různého typu.

Kromě vlastního osvojení jazyka jako prostředku dorozumění v dnešním integrovaném světě je dalším cílem výuky, aby studenti dokázali prostřednictvím znalosti jazyka získávat informace z cizojazyčných zdrojů, pracovat s nimi tvůrčím způsobem, a rozvíjet tak vlastní osobnost i naučit se chápat způsob myšlení a kulturu ostatních národů.

Mgr. Lucie Křížová
předsedkyně předmětové komise ANJ

Ruský jazyk

Ruský jazyk je jako další cizí jazyk vyučován od tercie s časovou dotací tři hodiny týdně. Cílem výuky je, aby si žáci osvojili tento jazyk jako nástroj komunikace
s rodilými mluvčími, ale i s lidmi z dalších částí Evropy a světa. V rámci hodin se žáci věnují např. správné výslovnosti, porozumění poslechovému i psanému textu a práci s ním, gramatickým pravidlům a jejich aplikaci, tematickým okruhům, konverzaci, ústním i písemným sdělením. Poznávají také způsob života a kulturní tradice Ruské federace.

Mgr. Světlana Dušková
předsedkyně předmětové komise RJ

Francouzský jazyk

Francouzský jazyk je jako další cizí jazyk vyučován od 1. až do 4. ročníku, na osmiletém gymnáziu od tercie do oktávy, s časovou dotací 3 hodiny týdně.

Cílem výuky je osvojit si francouzský jazyk jako nástroj komunikace nejen s rodilými mluvčími, ale i s lidmi z celého světa. Důraz je kladen především na gramatická pravidla, správnou výslovnost, porozumění poslechovému i psanému textu, konverzaci a schopnost vyjádřit se, ústně i písemně, v každodenních situacích.

Součástí výuky je i poznávání způsobu života a kultury frankofonních zemí.

Mgr. Lucie Křížová
předsedkyně předmětové komise FRJ

Základy společenských věd

Vyučovací předmět je tvořen ze vzdělávacích oborů Občanský a společenskovědní základ a Člověk a svět práce. V jeho rámci jsou realizována některá témata ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, jejichž obsah se neodděluje a je žákům podáván v širších souvislostech společně s obsahem hlavních vzdělávacích oborů.

Na nižším gymnáziu má předmět Občanská výchova (OBV) časovou dotaci 1 hodina týdně (prima – tercie), v kvartě pak 2 hodiny týdně. Žáci se zde seznamují se základními pojmy a informacemi z různých společenskovědních oborů, u kterých je zdůrazňována jejich propojenost s každodenním životem a praktické využití v osobním i společenském životě. Součástí výuky jsou mimo jiné tematické projekty, beseda s advokátem a návštěva městského úřadu. 

 Mezi hlavní cíle vyučovacího předmětu Základy společenských věd (ZSV) patří seznámení žáků se základy různých společenskovědních oborů, jež povede k vytvoření komplexního pohledu žáků na svět v celé jeho společenské a kulturní rozmanitosti, pestrosti a složitosti a k rozvíjení schopnosti využít ho k rozvoji vlastní osobnosti, k utváření a rozvoji mezilidských vztahů, k aktivní účasti na společenském a občanském životě a v neposlední řadě k orientaci ve světě 21. století.

Hodinová dotace a rozvržení společenskovědních oborů v jednotlivých ročnících:

 1. ročník / kvinta – 1 hodina týdně – psychologie, sociologie
 2. ročník / sexta – 2 hodiny týdně – politologie, stát a právo, mezinárodní vztahy a globální svět
 3. ročník / septima – 2 hodiny týdně – filozofie, etika, náboženství
 4. ročník / oktáva – 1 hodina týdně – ekonomie

 Mgr. Petra Šmídlová
předsedkyně předmětové komise ZSV

Dějepis

Nižší gymnázium
Výuka je zaměřena na získávání základního historického povědomí. Seznamuje studenta s vývojem lidstva od pravěku po současnost, přičemž větší důraz je kladen na národní, popřípadě i regionální, dějiny tak, aby student nižšího gymnázia vytvořil základní zásobu faktografie i pojmů pro výuku na vyšším gymnáziu. Výklad je doplňován samostatnou prací, videofilmy a řešením úkolů v pracovních sešitech.

Vyšší gymnázium
Výuka opět začíná dějinami pravěku, avšak větší důraz je kladen na světové dějiny, aby se u studentů vytvořil ucelený obraz historického vývoje a historie tak pomáhala odpovídat na důležité otázky současného světa – vytvoření světového názoru, orientace v současné politické struktuře, otázky česko-německých vztahů a podobně. Vyučování je doplněno v prvním a třetím ročníku historickou exkurzí – komentovaná procházka Prahou, židovské město.

Student se učí pracovat s historickými dokumenty a diskutovat na vybrané téma. Vyučování je opět doplňováno audio-vizuální technikou. Studenti jsou vedeni i k samostatné práci, výklad učitele je tak doplňován studentskými referáty a prezentacemi. Základní výuku mohou studenti doplnit formou výběrových seminářů.

PhDr. Ivana Preislerová
předsedkyně předmětové komise dějepisu

Zeměpis

Zeměpis je na nižším gymnáziu zaměřen na osvojení základních poznatků o Zemi a vzájemně působících složkách přírodní a společenské sféry. K tomu slouží jednotlivé oblasti fyzické či socioekonomické geografie. Žák získává v rámci regionální geografie informace o světadílech, státech, o České republice. Výuka probíhá názorně pomocí interaktivních učebnic a tabulek.
Na vyšším gymnáziu je základní učivo rozšířeno, je kladen důraz nejen na dovednost získávat, ale také schopnost zpracovávat prostorově lokalizované informace z odborné literatury, statistických materiálů, internetu. Student získá přehled o vývojových tendencích, ekonomickém a politickém postavení států v rámci makroregionů i o různorodosti společenských systémů ve světě.
Zeměpis je vyučován na nižším i vyšším gymnáziu dvě hodiny týdně.
Zájemci mohou rozšiřovat znalosti v zeměpisném semináři v průběhu třetího a čtvrtého ročníku.

Mgr. Eva Hronová
předsedkyně předmětové komise zeměpisu

Matematika

Matematika na gymnáziu patří mezi nejnáročnější předměty. Od studentů vyžaduje pravidelnou přípravu, vytrvalost a přesnost. Rozvíjí jejich logické a abstraktní myšlení, které je základem i pro další obory. Uspořádání učiva navazuje na požadavky ostatních přírodovědných předmětů.

Povinný předmět matematika
(3 hodiny / týden) –2., 4.ročník
(4 hodiny / týden) –1., 3. ročník

Tématické celky:

 • Základní poznatky z matematiky
 • Algebra
 • Planimetrie
 • Funkce
 • Geometrie a trigonometrie
 • Stereometrie
 • Analytická geometrie v rovině a prostoru
 • Kombinatorika a pravděpodobnost
 • Posloupnosti a řady

Ve čtyřletém i osmiletém oboru gymnázia je základní učivo rozvržené v obou cyklech stejně, liší se v náročnosti příkladů a v rozšiřujících tematických celcích. Studenti nižšího i vyššího gymnázia velmi dobře reprezentují školu
v matematických soutěžích (Klokan, Pythagoriáda, Matematická olympiáda)

RNDr. Běla Vobecká
předsedkyně předmětové komise matematiky

Fyzika

Fyzika rozvíjí logické myšlení, vede k samostatnosti, připravuje žáky pro studium na VŠ přírodovědného a technického zaměření. Pro úspěšné zvládnutí fyziky je nutná i dobrá matematická příprava. Talentovaní žáci mají možnost se zúčastnit fyzikální olympiády. V ní dosahují velmi dobrých výsledků. Pro prohloubení znalostí, přípravu na maturitní zkoušku a zkoušky na VŠ si mohou žáci zvolit ve 3. a 4 . ročníku seminář a cvičení z fyziky.
Rozsah učiva fyziky na čtyřletém gymnáziu:
1. ročník
kinematika hmotného bodu, dynamika hmotného bodu, práce a energie, mechanika tuhého tělesa, gravitační pole, mechanika kapalin a plynů
2. ročník
molekulová fyzika (struktura a vlastnosti plynů, kapalin a pevných látek), mechanické kmitání a vlnění
3. ročník
elektrický náboj a elektrické pole, elektrický proud v kovech, polovodičích, elektrolytech a plynech, stacionární a nestacionární magnetické pole, elektromagnetické vlnění
4. ročník
geometrická, vlnová a kvantová optika, jaderná fyzika, astrofyzika a teorie relativity

Tematické celky probírané na nižším gymnáziu jsou až na malé odlišnosti stejné. S ohledem na věk žáků jsou probírány v jiné časové posloupnosti a rozsahu.

Mgr. Jiří Kaprálek
předseda předmětové komise fyziky

Chemie

Vyučovací předmět chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznání a porozumění zákonitostí, jimiž se řídí procesy v živé i neživé přírodě. Toto poznání naplňuje přirozenou lidskou zvědavost, jak funguje příroda kolem nás. Porozumění přírodním procesům pak umožňuje člověku využít je pro další výzkum i pro rozmanité praktické účely. Prioritami tohoto předmětu je objasnění významu chemie pro život člověka, důležitosti poznání přírody jako celku a vztahu chemie k ostatním přírodním vědám.

V osmiletém programu začíná výuka chemie již v sekundě. Časovou dotaci chemie na nižším gymnáziu popisuje následující tabulka:

 

ročník vyučovací hodiny / týden laboratorní cvičení / týden
sekunda 1 /
tercie 2 0,5
kvarta 2 0,5

 

Časová dotace chemie na vyšším gymnáziu:

 

ročník vyučovací hodiny / týden laboratorní cvičení / týden
1. 2 1
2. 2 1
3. 2 /
4. 2 /

Ve 3. a 4. ročníku je chemie dále zařazena do nabídky volitelných seminářů.

Při vyučovacích hodinách se třída nedělí a výuka probíhá především v odborné učebně chemie.  Cvičení probíhá v laboratoři, počet studentů je přibližně poloviční a žáci se střídají po týdnu.

Přestože je obsah výuky v jednotlivých ročnících členěn tradičně na obecnou, anorganickou, organickou chemii a biochemii, je kladen důraz na uvědomění, že chemie je jen jedna, a že by ji žáci neměli vnímat rozdělenou do oborů, které spolu nesouvisí.

V předmětu chemie jsou preferovány aktivizující výukové metody. Nedílnou součástí výuky jsou chemické pokusy, které plní jak vzdělávací, tak motivační funkci. Aby žáci mohli porozumět přírodním zákonitostem, je důležité, aby je poznávali prostřednictvím vlastní zkušenosti.

Během školního roku se žáci účastní různých besed, exkurzí či tematických dnů se zaměřením na chemii a další blízké obory. Mohou se rovněž zapojit do některé z chemických soutěží jako je Chemická olympiáda či experimentální soutěž týmů Chemquest.

Mgr. Martina Fialková
předsedkyně předmětové komise chemie

Biologie

Povinný vyučovací předmět na osmiletém i čtyřletém gymnáziu. Umožňuje žákům porozumět přírodě kolem sebe, získat poznatky potřebné pro život, poznat základní druhy rostlin a živočichů. Biologie připravuje žáky ke studiu na VŠ přírodovědného směru i ke studiu na lékařských fakultách.
Časová dotace:
Prima, sekunda, tercie : 2 h teoretické výuky týdně, 1 h praktické cvičení
kvarta: 1 h teoretické výuky týdně
1. a 2. ročník: 2 h teoretické výuky týdně, 1x za 14 dní dvouhodinová praktická cvičení
3. a 4. ročník: 2 h teoretické výuky týdně
Probírané tematické celky:
biologie virů a bakterií, biologie hub, biologie rostlin, biologie živočichů
(morfologie, anatomie, fyziologie, systém a ekologie jednotlivých skupin)
biologie člověka
obecná biologie a genetika
mineralogie a geologie
ekologie
vznik a vývoj života

Práce s talentovanými žáky:
Žáci se v průběhu studia mohou zapojit do biologických soutěží (SOČ, biologická olympiáda, geologická olympiáda, soutěž Mladý zahrádkář). Každoročně jsou pro žáky pořádány přednášky a exkurze s biologickou tématikou. Žáci získávají i praktické poznatky při péči o školní zahradu a zvířata v laboratoři biologie.

RNDr. Romana Michálková
předsedkyně předmětové komise biologie

Informatika a výpočetní technika

Výuka u osmiletého studia probíhá v 1, 2., 3., 4., 5. a 6. ročníku, u čtyřletého studia v 1. a 2. ročníku, dle vzdělávacího plánu ŠVP, na nižším gymnáziu v předmětu  INF, informatika a IKT, informační a komunikační technologie, na vyšším gymnáziu pak v předmětu INF, informatika.
Studenti jsou v každém ročníku rozděleni do skupin, podle dosažených vědomostí a schopností.
Během studia získávají znalosti a dovednosti v těchto oblastech:
– základní obsluha počítače v síti, hardware, operační systémy
– kancelářské programy, práce s textem, tabulkami, databázemi, tvorba prezentace
– grafika – základní práce v různých grafických editorech (Gimp, Inkscape, Corel)
– základy kybernetiky, programování a algoritmizace
– práce s internetem, tvorba vlastní webové stránky
– psaní všemi deseti prsty.
Dosažená úroveň vědomostí závisí na schopnostech a pracovním nasazení studenta a dané skupiny.

Ing. Marta Bechyňová
předsedkyně předmětové komise informatiky

Estetická výchova – hudební a výtvarná

Na nižším gymnáziu se tyto dva předměty vyučují povinně. V prvním a druhém ročníku vyššího gymnázia si studenti volí mezi hudební a výtvarnou výchovou, které se pak vyučují ve dvouhodinových blocích. Cílem těchto vyučovacích hodin je prohloubit estetické cítění žáků a zlepšit jejich umělecké dovednosti
v daném oboru.

Tělesná výchova

Tělesná výchova je vytvářena zásadně pro žáky a v jejich prospěch. Orientuje se na upevnění, doplnění a praktické ověření uceleného systému informací, dovedností, návyků a postojů v životě moderního člověka jako součásti zdravého životního stylu, k jejich pravidelnému a vhodnému užití, k zájmu
o vlastní tělesnou zdatnost. Učivo předmětu se člení do tématických celků: atletika, sportovní hry, úpoly, sportovní a rytmická gymnastika. Netradiční sporty, bruslení a plavání jsou zařazovány podle podmínek a zájmů žáků. Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá cvičení a pohybové hry jsou průběžně zařazovány do všech vyučovacích jednotek stejně jako poznatky z TV a sportu, organizace, hygiena a bezpečnost
v TV a sportu. Turistika a pobyt v přírodě jsou realizovány v rámci letního turistického kurzu a lyžování je součástí zimního lyžařského kurzu.

– Výuka probíhá v tělocvičně gymnázia, v pronajatých specializovaných prostorách, sportovních areálech pro atletiku a hry.
– Žáci školy se pravidelně zúčastní sportovních soutěží, účast je otevřená všem zájemcům z řad žáků školy.
– Ve výuce je kladen důraz na prevenci úrazů a význam správné životosprávy
a správného životního stylu pro duševní zdraví.

– Výuka probíhá odděleně pro chlapce a dívky.

Mgr. Venuše Průšová
předsedkyně předmětové komise

Výchova ke zdraví

Zdraví je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost.
Předmět „Výchova ke zdraví“ přináší základní poznání o člověku v souvislosti
s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví
v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný.

Prohlášení o přístupnosti