Učební plány

Studium

Učební plán gymnázia s osmiletým a čtyřletým studijním cyklem

Ve školním roce 2007/2008 byla zahájena výuka v primě a ve školním roce 2009/2010 v kvintě  a v 1. ročníku čtyřletého studia podle Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP). Jedná se o nový přístup k vyučovacímu procesu. Škola si sama vytvořila na základě nových pravidel podle RVP své osnovy.

ŠVP ZV a ŠVP G „Škola pro život“ – dokumenty k nahlédnutí jsou uloženy v Gymnáziu, Vlašim, Tylova 271.

UČEBNÍ PLÁN – pro nižší stupeň osmiletého gymnázia podle ŠVP  ZV „Škola pro život“

(zpracováno podle RVP  ZV: č. j. 31 504/2004 – 22, ve znění úpravy č. j. 27 002/2005 – 22, č. j. 24653/2006 -24 ač. j. 15 523/2007 – 22)

  prima sekunda tercie kvarta celkem
Český jazyk a literatura 1) 5 4 4 4 17
Anglický jazyk 2) 4 3 3 3 13
Další cizí jazyk 2) 3) 3 3 6
Rétorika 2) 1 1
Občanská výchova 7) 1 1 1 2 5
Dějepis 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 2 2 2 8
Matematika 4) 5 4 4 4 17
Fyzika 5) 6) 2,5 2,5 2 1 8
Chemie 5) 6) 1 2,5 2,5 6
Biologie 5) 6) 2,5 2,5 2,5 1 8,5
Informační a komunikační technologie 2)  8) 2 1 1,5 4,5
Hudební výchova 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Výchova ke zdraví 1 1 2
Celkem 30 30 31 31 122

Poznámky

1)     Třída se v jedné hodině týdně dělí na poloviny.

2)     Třída se ve všech hodinách dělí na poloviny.

3)     Pro celé studium Německý jazyk (popř. další jazyk dle aktuální nabídky)

4)     Třída se ve dvou hodinách týdně dělí na poloviny.

5)     Jedna hodina za dva týdny (je-li dotace 2,5 hodiny nebo 1,5 hodiny) probíhá jako praktické cvičení – třída je dělena na poloviny.

6)     Součástí výuky je část vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a svět práce – tematický okruh Práce s laboratorní technikou.

7)     Součástí vzdělávacího obsahu v tercii a kvartě je obsah oblasti Člověk a svět práce – tematický okruh Svět práce.

8)     Součástí vzdělávacího obsahu je obsah oblasti Člověk a svět práce – tematický okruh Využití digitálních technologií.

Platí pro celé NG.

UČEBNÍ PLÁN – pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 

podle ŠVP  G „Škola pro život“

(zpracováno podle RVP  G: schválený dne 24. 7. 2007 pod č. j. 12858/2007 – 2/VÚP, ve znění úpravy č. j. 10986/2009 – 23 MŠMT)

  1.roč.kvinta 2.roč.sexta 3.roč.septima 4.roč.oktáva celkem
Český jazyk a literatura 1) 3 3 3 4 13
Anglický jazyk 2) 3 4 3 3 13
Další cizí jazyk  2) 3) 3 3 3 3 12
Základy společenských věd 6) 7) 1 2 2 1 6
Dějepis 2 2 2 2 8
Zeměpis 5) 2 2 2 0 6
Matematika 1) 4 3 4 3 14
Fyzika 4) 3 3 2 2 10
Chemie 4) 5) 3 3 2 2 10
Biologie 4) 5) 7) 3 3 2 2 10
Informatika 2) 2 2 0 0 4
Umění a kultura  8) 2 2 0 0 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Volitelné předměty 9) 0 0 6 8 14
Celkem 33 34 33 32 132

Poznámky

1)     Třída se v jedné hodině týdně dělí na poloviny.

2)     Třída se ve všech hodinách dělí na poloviny.

3)     Pro celé studium čtyřletého gymnázia volitelně Německý jazyk nebo Ruský jazyk. U osmiletého se navazuje na jazyk vyučovaný na nižším stupni.

4)     Dvě hodiny za dva týdny v 1. a 2. ročníku nebo v kvintě a sextě probíhá jako praktické cvičení – třída je dělena na poloviny.

5)     Součástí vzdělávacího obsahu je obsah oboru Geologie.

6)     Součástí vzdělávacího obsahu je celá oblast Člověk a svět práce.

7)     Součástí vzdělávacího obsahu je obsah oboru Výchova ke zdraví.

8)     Žák si vybere jeden z těchto předmětů – Hudební výchova nebo Výtvarná výchova.

9)     Ve 3. ročníku, septimě si z nabídky vybere 3 dvouhodinové semináře, ve 4. ročníku, oktávě –  4 dvouhodinové semináře.

Předmět Anglický jazyk realizuje vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk v RVP G.

Předmět Matematika realizuje vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace v RVP G.

Předmět Zeměpis realizuje vzdělávací obsah oboru Geografie v RVP G.

Předmět Základy společenských věd realizuje vzdělávací obsah oboru Občanský a společenskovědní základ v RVP G.

Předmět Informatika realizuje obsah oboru Informatika a informační a komunikační technologie v RVP G.

Předmět Hudební výchova realizuje vzdělávací obsah Hudebního oboru v RVP G.

Předmět Výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru v RVP G.

Platí pro 1. až 4. ročník čtyřletého gymnázia, kvintu až oktávu osmiletého gymnázia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prohlášení o přístupnosti