GDPR

 

Povinné testování ve školách z hlediska GDPR

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců a žáků v rámci povinného testování

Kontaktní údaje správce:

Škola: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271, Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim

Tel.: 317 842 156

Email: gymnazium.vlasim@tiscali.cz

ID datové schránky: nrxxasx

 

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem zajištění

vzdělávání a prevence ochrany zdraví. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vašeho uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Škola na základě uložené povinnosti jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů požadavků nebo žádostí týkajících se Vašich osobních údajů.

 

Kontaktní údaje na pověřence:

Ing. Veronika Hanusová

Email: gdpr@telcomp.cz

Tel.: 603 755 315

 

Mgr. et Mgr. Martin Müller v. r.

ředitel školy

 

Prohlášení o přístupnosti