Volitelné předměty

Studium

Konverzace a četba v anglickém jazyce

Ve volitelném předmětu Konverzace a četba v anglickém jazyce je kladen důraz na prohloubení konverzačních schopností a pohotovosti reakce studentů v každodenních situacích. Rovněž je rozvíjena práce s textem a schopnost vyhledávat důležité informace. Je obohacována slovní zásoba žáků v konverzačních tématech týkajících se každodenních situací, reálií anglofonní oblasti, České republiky i mezinárodních témat. Žák je také veden ke schopnosti uvažovat o globálních problémech, naučit se chápat podstatu jevů, přemýšlet o nich a být schopen o nich hovořit a diskutovat.

Témata jsou vybírána tak, aby studenty připravila k ústní části maturitní zkoušky. 

Ve 3. ročníku je kladen důraz na obohacování slovní zásoby a procvičení komunikačních dovedností ve všeobecných a každodenních situacích, dále na prohloubení znalostí reálií anglofonní oblasti. 

Témata 3. ročníku: The Czech Republic and Prague;  My region; Education in the CZ, UK, USA; Travelling and transport; Housing and living; Holidays, festivals and customs; The United Kingdom and London; Sports and games; Shopping and services; Ireland and Commonwealth countries; The United States of America and Washington D.C.; Food and drinks, eating out; Culture and entertainment 

Ve 4. ročníku je kladen důraz na obohacování slovní zásoby a procvičení komunikačních dovedností v odbornějších oblastech či situacích, dále na prohloubení znalostí reálií anglofonní oblasti či mezinárodních témat. 

Témata 4. ročníku: Medical care, healthy lifestyle; English-speaking countries (Canada, Australia, New Zealand); English literature; Influential historical personalities of ESC; Generations and values; Technology and mass media; The World of work; Ecology and environment; The European Union

Mgr. Lucie Křížová
předsedkyně předmětové komise ANJ

Seminář z anglického jazyka – příprava na FCE 

Volitelný seminář pouze pro 3. ročník. Podmínkou pro zapsání se do semináře je i následné vykonání zkoušky FCE nejpozději na konci školního roku. Seminář nelze kombinovat se seminářem Konverzace a četba v anglickém jazyce. Jazykovým certifikátem lze nahradit zkoušku z anglického jazyka v profilové (školní) části maturitní zkoušky. 

Volitelný předmět Příprava na FCE (First Certificate of  English) je určen pro žáky, kteří mají zájem o rozšíření jazykové kompetence, a to ve všech jazykových dovednostech, které jsou požadovány při mezinárodních jazykových zkouškách. Zajistí žákům dostatečnou přípravu pro úspěšné složení mezinárodních zkoušek Cambridge ESOL na úrovni FCE (korespondující s úrovní B2 – Vantage Společného Evropského referenčního rámce pro jazyky). 

Nedílnou součástí semináře je testování, které žákům umožňuje osvojit si strategie potřebné pro úspěšné složení zkoušky. Učebnice, používané v tomto semináři, nabízejí velké množství testovacích úloh ve všech jazykových dovednostech: reading, vocabulary, grammar, listening, speaking, use of English, writing. 

Mgr. Lucie Křížová
předsedkyně předmětové komise ANJ

Konverzace v německém jazyce

V posledních dvou letech studia si žák může vybrat volitelný dvouhodinový předmět Konverzace v německém jazyce (KNJ).
Vzdělávání v semináři KNJ navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností, které žák získal v předchozím studiu.
Cílem dvouletého semináře KNJ je osvojování si jazykových znalostí a řečových dovedností vedoucích k účinné komunikaci v německém jazyce.
Výuka v tomto semináři se zaměřuje na rozšíření slovní zásoby ve všeobecných tématech, na konverzaci, četbu, souvislý ústní projev k jednotlivým tématům, částečně také na projev písemný. Věnuje se rovněž prohloubení znalostí reálií (německy mluvící země i schopnost podat informace o České republice).

Seminář je přípravou k ústní části maturitní zkoušky úrovně B1.

Témata 3. ročníku:

Česká republika a Praha, Vlašim, rodina, plán dne, volný čas a koníčky,  cestování, životopis a plány do budoucna, stravování, škola a vzdělávání, zdravotní péče, Německo, významné osobnosti německy mluvících zemí

Témata 4. ročníku:

Švýcarsko a Bern, média, bydlení, rozdíly mezi městem a venkovem, nakupování, oblečení a móda, Rakousko a Vídeň, četba a německy píšící spisovatelé, sport a zdravý životní styl, němčina a další německy mluvící země – Lucembursko a Lichtenštejnsko

Mgr. Petra Šmídlová
předsedkyně předmětové komise NEJ

Seminář z ruského jazyka

Ve volitelném předmětu Seminář z ruského jazyka, který je realizován ve 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia v rozsahu dvou hodin týdně, si studenti rozšiřují jazykové znalosti v různých tematických oblastech a seznamují se s aspekty kulturního i společenského života v Ruské federaci. Součástí hodin semináře jsou také samostatné referáty či prezentace studentů, prostřednictvím kterých si prohlubují jazykové dovednosti a zároveň dostávají prostor k vyjádření svých názorů, postojů a zájmů. Studenti jsou tedy vedeni k práci s informacemi z odborné literatury či z internetových zdrojů. Rovněž vypracovávají samostatné slohové práce.

Mgr. Světlana Dušková
předsedkyně předmětové komise RJ

Seminář z českého jazyka a literatury

Seminář z českého jazyka a literatury

Semináře z českého jazyka a literatury mohou zájemci volit ve třetím a čtvrtém ročníku, jsou tedy nabízeny jako jednoleté. Semináře ve třetím i čtvrtém ročníku jsou zaměřeny na rozšíření literárního a mluvnického učiva. Během výuky je kladen důraz na tvůrčí činnost (psaní slohů, básní, povídek, moderních textů,…), práci v hodině, vlastní aktivitu, soustavnou práci a četbu studentů.

Tematické okruhy pro 3. ročník

a) literární část:

Literatura a její adaptace; Starověká literatura a mýty o stvoření světa; Slavné knižní dvojice; Slavné tvůrčí dvojice; Knihy, které zahýbaly světem; Srovnání literární a filmové verze literárního díla; Největší experimenty v literatuře; Významní současní autoři

b) jazyková a slohová část:

Jazyková rovina uměleckých textů (zvuková stránka, slovní zásoba, větná stavba, nadvětná syntax); Publicistický styl (fake news, manipulace, dezinformace); Internetové stránky zaměřené na studium jazyka; Gramatické jevy; Tvorba vlastních textů

 Tematické okruhy pro 4. ročník

a) literární část:

Absurdita v textech J. Haška, F. Kafky a V. Havla; Zobrazení války v literatuře; Totalita a její podoby v literatuře; Vývoj lidové a autorské pohádky; Fantasy literatura; Sci-fi literatura; Společenské postavení ženy a jeho zobrazení v literatuře; Světová literatura přelomu 20. a 21. století; Česká literatura přelomu 20. a 21. století; Současná literatura

b) jazyková část:

Opakování pravopisu; Publicistický funkční styl; Administrativní funkční styl; Prostěsdělovací funkční styl; Odborný funkční styl; Úvaha; Syntax

Mgr. Olga Mládková

předsedkyně předmětové komise českého jazyka

Seminář a cvičení z matematiky

Ve 3. a 4. ročníku jsou zavedeny jednoleté volitelné matematické semináře
(2 hodiny/týden)

 1. ročník:

Je určen pro studenty, kteří budou mít na vysoké škole matematiku (VŠ technického, přírodovědného, ekonomického a zemědělského zaměření).

 • Seminář z matematiky rozšiřující

– užití funkcí v praktických úlohách

– diferenciální a integrální počet (limity, derivace, integrály)

 1. ročník:

Seminář slouží jako příprava k maturitním zkouškám a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

 • Praktická cvičení z matematiky

– klade se důraz na rozvíjení praktických dovedností při řešení úlohy

– opakování učiva předchozích ročníků

RNDr. Běla Vobecká
předsedkyně předmětové komise matematiky

Seminář a cvičení z fyziky

Jedním z cílů fyziky je umožnit schopnějším žákům důkladnější přípravu ve fyzice. To umožňuje volitelný seminář ve třetím (septimě) a ve čtvrtém (oktávě) ročníku. Po obsahové stránce výuka navazuje na tematické celky povinného předmětu, učivo prohlubuje a rozšiřuje.

Mgr. Jiří Kaprálek
předseda předmětové komise fyziky

Seminář a cvičení z biologie

Volitelný předmět ve 3. a 4. ročníku (2 h týdně).
Jeho úkolem je prohloubit a systematizovat poznatky získané v průběhu studia biologie na gymnáziu, usnadnit žákům přípravu k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ.

Ve 3. ročníku žáci vypracovávají seminární práci na biologické téma, učí se základům vědeckých metod, vyhledávání a třídění poznatků. V náplni semináře je shrnutí a doplnění poznatků o vývoji jednotlivých soustav u živočichů a člověka a práce s biologickým materiálem.

Ve 4. ročníku se prohlubují a doplňují poznatky, náplní je příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám.

RNDr. Romana Michálková
předseda předmětové komise biologie

Seminář a cvičení z chemie

Ve 3. a 4. ročníku si studenti mohou volit seminář a cvičení z chemie. Hodinová dotace je 2 hodiny týdně.

Seminář z chemie ve třetím ročníku je určen pro studenty, které zajímá a baví tento vědní obor, kteří v chemii vidí význam a kteří ji budou potřebovat ve svém budoucím povolání. Studenti si zde prohlubují a rozšiřují své znalosti a mají také možnost zdokonalit se v praktických dovednostech v rámci laboratorní činnosti.

Seminář si klade za cíl, aby studenti získali schopnost aplikovat teoretické vědomosti v laboratorní praxi. Vede studenty k rozvíjení dovednosti pozorovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat závěry a ty ústně i písemně interpretovat.

Absolvent semináře bezpečně ovládá názvoslovné principy, vyčísluje rovnice, provádí základní chemické výpočty, vytváří protokoly, ve kterých vyhodnocuje výsledky své práce.

V rámci semináře jsou rozšiřována hlavně témata z obecné a anorganické chemie: stavba atomu, chemická vazba, chemické reakce, chemická termodynamika, kinetika, chemická rovnováha a její druhy.

Součástí semináře je také exkurze do chemického provozu a beseda s odborníkem.

Seminář z chemie v maturitním ročníku je vhodný pro budoucí studenty lékařských, farmaceutických, stomatologických, chemických, přírodovědných, veterinárních, pedagogických, technických či zemědělských fakult, kde je chemie důležitou součástí jak přijímacího řízení, tak vlastního vysokoškolského studia. V rámci tohoto semináře se studenti připravují ke složení maturitní zkoušky a přijímací zkoušky z chemie.

Seminář si klade za cíl propojovat poznatky jednotlivých oborů zejména chemie, biologie a fyziky. Vede studenty k celkovému porozumění a mezioborovému nadhledu.

Seminář rozšiřuje učivo čtvrtého ročníku, které je zaměřeno na chemii přírodních látek, biochemiii. Součástí semináře jsou laboratorní důkazy přírodních látek a jejich zajímavé reakce. Další náplní semináře je zvládnutí názvosloví organické chemie a reakčních mechanismů a pravidel. Důraz je kladen na problematické výpočty a jejich procvičení. K přípravě jsou využívány soubory testů vydaných jednotlivými VŠ.

Mgr. Martina Fialková
předsedkyně předmětové komise chemie

Seminář ze zeměpisu

Seminář ze zeměpisu ve 3. a 4. ročníku je jednoletý s možností vstupu
ve 4. ročníku

A) 3. ročník – seminář ze zeměpisu – rozšiřující

Náplň volitelného předmětu doplňuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti
a dovednosti předmětu geografie. Hlavními formami a metodami práce bude aktivní sledování procesů v geografii, samostatné vyhledávání a zpracování informací a dat, samostatná práce, prezentace výsledků vlastní práce, práce s řadou různorodých informačních materiálů. Plánovanou součástí výuky jsou i terénní cvičení a exkurze.

1. Vývoj geografického myšlení – historický přehled a vývoj geografie
2. Kartografie – měření v terénu, GPS, geocashing, Geografické informační systémy
– tvorba jednoduchých map
3. Regionální geografie – Rusko
4. Regionální geografie polárních oblastí a oceánů
5. Regionální geografie – Oceánie
6. Regionální geografie krajů ČR (kromě Prahy a SČ)

B) 4. ročník – seminář ze zeměpisu – příprava k maturitě

Zeměpisný seminář navazuje a doplňuje učivo geografie 1. – 3. ročníku
a připravuje studenty na úspěšné zvládnutí maturity ze zeměpisu a přijímacích zkoušek na VŠ s geografickým zaměřením. Náplň zeměpisného semináře se přizpůsobuje aktuálním potřebám a úrovni znalostí a dovedností studentů, kteří se připravují k maturitě ze zeměpisu. Práce v semináři je založena na prezentaci samostatně zpracovaných referátů na vybraná témata z oblasti fyzické, socioekonomické a regionální geografie. V rámci zeměpisného semináře mohou studenti zpracovávat závěrečnou maturitní práci ze zeměpisu. Plánovanou součástí výuky jsou i terénní cvičení a exkurze.

1. Globální problémy lidstva – přírodní rizika, ekonomické národnostní a etnické problémy
2. Regionální geografie Afriky
3. Regionální geografie Ameriky
4. Regionální geografie Asie
5. Regionální geografie Evropy
6. Socioekonomická geografie – obyvatelstvo, zemědělství, průmysl, doprava, cestovní ruch
7. Fyzická geografie – Atmosféra, Pedosféra, Biosféra, Hydrosféra, Litosféra

Mgr. Eva Hronová
předsedkyně předmětové komise zeměpisu

Seminář z dějepisu

Seminář z dějepisu si studenti mohou volit ve třetím a čtvrtém ročníku. Historický seminář třetího ročníku je zaměřen převážně na regionální dějiny. Studenti si volí téma, které zpracují formou seminární práce nebo prezentace. Cílem těchto úkolů je naučit studenty pracovat s odbornou literaturou a zpracovávat faktografii z pramenů, dále faktografii intepretovat formou odborné práce. Práce v semináři je dále zaměřena na základní seznámení s pomocnými vědami historickými, a to opět i formou samostatné práce. Nejlepší seminární práce jsou vybírány pro obhajobu ve Středoškolské odborné činnosti. Ve druhé polovině roku se seminář zaměřuje i na výklad o nejvýznamnějších světových náboženstvích a o klíčových osobnostech
20. století.
Seminář 4. ročníku je z větší části zaměřen na přípravu k maturitě
a k přijímacím zkouškám na vysoké škole humanitního typu, dále na výklad soudobých, a to i regionálních, dějin. Semináře jsou volně prostupné. Semináře obou ročníků jsou doplněny historickými exkurzemi po okolních památkách – Jemniště, Konopiště, Český Štenberk, Vlašim, Týnec nad Sázavou, Votice, Vrchotovy Janovice. Cílem těchto exkurzí je nejen seznámení s regionálními památkami, ale i získání úcty mladého člověka k historickým památkám.

PhDr. Ivana Preislerová
předsedkyně předmětové komise dějepisu

Seminář z informatiky a výpočetní techniky

Semináře z informatiky se otevírají jako jednoleté nebo dvouleté podle zájmu studentů a s náplní orientovanou převážně na tato základní témata:

1)      programování – moderní jazyky C#, .NET, Python, Java
                                 –  scriptovací jazyky na webu i v aplikacích – průřez, specifika, srovnání – s důrazem na moderní programovací jazyk
2)       aplikační programy – v rozsahu (minimálně) přípravy na testy ECDL
3)       grafika – pokročilá grafika i 3D, grafický design, grafika pro web, animace
4)       webové stránky – vlastní webové stránky s využitím css a redakčního systému
5)       hardware – PC, sítě, operační systémy
6)       střih zvuku a videa, práce s dronem
7)       virtuální realita, práce s virtuálními brýlemi
8)       3D tisk, 3D skenování
9)       robotika Lego Mindstorms, Microbit, Arduino
10)     umělá inteligence

Probíhá rozšíření a příprava k maturitě. Zvyšuje se úroveň všech tematických celků v povinném předmětu, ty jsou i základem pro požadavky k maturitě z informatiky.

3. r. – seminář rozšiřující

Obsah učiva:  Podle zájmu studentů bude zaměřen více na jedno až čtyři z 10 základních témat, v případě dvouletého semináře bude 2. rok buď orientován na opakování a přípravu k maturitě nebo pokračovat rozšířenou výukou jen některých témat. Seminář může být i jednoletý.

4. r. – seminář rozšiřující a opakující – příprava k maturitě

Obsah učiva:  Podle zájmu studentů bude zaměřen více na jedno až čtyři z 10 základních témat,
na opakování a prohloubení látky a na přípravu studentů k maturitě.

Ing. Marta Bechyňová
předsedkyně předmětové komise informatiky

Seminář z deskriptivní geometrie

Je nabízen 4. ročníku (2 hodiny/týden), určen pro studenty technických předmětů, zejména stavebnictví  a strojírenství.

 • Obsah učiva –  základy kótovaného, Mongeova promítání a pravoúhlé axonometrie.

RNDr. Běla Vobecká
předsedkyně předmětové komise matematiky

Společenskovědní seminář

Na výuku ZSV navazuje dvouhodinový volitelný seminář ve 3. a 4. ročníku, ve kterém se doplňují a prohlubují znalosti z témat společenských věd. Zároveň je seminář koncipován jako příprava k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

 1. ročník
 • Ústavní vývoj české státnosti
 • Politické ideologie
 • Vývoj lidských práv a jejich dokumentů
 • Mezinárodní vztahy
 • Psychologie – vývoj psychologie, základní psychologické směry, psychologické
  disciplíny, duševní hygiena
 • Sociologie a sociální psychologie
 1. ročník
 • Světová náboženství
 • České filozofické myšlení
 • Společnost a stát v dějinách myšlení od antiky k modernímu pojetí
 • Maturitní opakování

Mgr. Petra Šmídlová
předsedkyně předmětové komise ZSV

 

 

Prohlášení o přístupnosti