Volitelné předměty

Studium

Konverzace v anglickém jazyce

Ve volitelném předmětu Konverzace a četba v anglickém jazyce je kladen důraz na prohloubení konverzačních schopností a pohotovosti reakce studentů v každodenních situacích. Rovněž je rozvíjena práce s textem a schopnost vyhledávat důležité informace. Je obohacována slovní zásoba žáků v konverzačních tématech týkajících se každodenních situací, reálií angloamerické oblasti, České republiky i mezinárodních témat. Žák je také veden ke schopnosti uvažovat o globálních problémech, naučit se chápat podstatu jevů, přemýšlet o nich a být schopen o nich hovořit a diskutovat.

Mgr. Lucie Křížová
předsedkyně předmětové komise ANJ

Konverzace v německém jazyce

V posledních dvou letech studia si žák může vybrat volitelný dvouhodinový předmět Konverzace v německém jazyce.
Vzdělávání v semináři KNEJ navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností, které žák získal v předchozím vzdělávání.
Cílem dvouletého semináře Konverzace v německém jazyce je osvojování si jazykových znalostí a řečových dovedností vedoucích k účinné komunikaci v německém jazyce.
Výuka v tomto semináři se zaměřuje na rozšíření slovní zásoby ve všeobecných tématech (cestování, stravování, zdravotní péče, sport, volný čas, četba, škola, životní prostředí, rozdíly mezi městem a venkovem….). Zaměřuje se rovněž na prohloubení znalostí reálií (německy mluvící země, literatura, německy mluvící osobnosti, Česká republika, Praha, naše město…).

Mgr. Alena Ptáčková
předsedkyně předmětové komise NEJ

Konverzace v ruském jazyce

Ve volitelném předmětu Konverzace a četba v ruském jazyku, který je realizován ve 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia, si studenti rozšiřují jazykové znalosti v různých tematických oblastech a seznamují se s aspekty kulturního
i společenského života v Ruské federaci. Součástí hodin konverzace jsou také samostatné referáty studentů, prostřednictvím kterých si studenti prohlubují jazykové dovednosti a zároveň dostávají prostor k vyjádření svých názorů, postojů a zájmů.

Mgr. Světlana Dušková
předsedkyně předmětové komise RJ

Seminář z českého jazyka a literatury

Seminář z českého jazyka a literatury

Semináře z českého jazyka a literatury mohou zájemci volit ve třetím a čtvrtém ročníku, jsou tedy nabízeny jako jednoleté. Semináře ve třetím i čtvrtém ročníku jsou zaměřeny na rozšíření literárního a mluvnického učiva.
Seminář pro 3. ročník
a) literární část:
Literatura 19. a 1.pol. 20. stol.
• samostatná práce studenta na předem vybraného autora a dílo
• literární pojmy
• práce s texty
b) jazyková část
• procvičování a prohlubování morfologického učiva
• práce s texty
• příspěvky do školního časopisu
• zapojení do soutěží
Seminář pro 4. ročník
Zaměření: rozšiřující seminář určený pro ty studenty, kteří mají zájem o český jazyk a chtějí se mu i nadále věnovat
a) literární část:
Literatura 2. pol. 20. stol.
• samostatná práce studenta na předem vybraného autora a dílo
• literární pojmy
• práce s texty
b) jazyková část
• procvičování a prohlubování syntaktického učiva
• práce s texty
• příspěvky do školního časopisu
• zapojení do soutěží
Mgr. Alena Martínková
předsedkyně předmětové komise českého jazyka

Seminář a cvičení z matematiky

Ve 3. a 4. ročníku jsou zavedeny jednoleté volitelné matematické semináře
(2 hodiny/týden)

 1. ročník:

Je určen pro studenty, kteří budou mít na vysoké škole matematiku (VŠ technického, přírodovědného, ekonomického a zemědělského zaměření).

 • Seminář z matematiky rozšiřující

– užití funkcí v praktických úlohách

– diferenciální a integrální počet (limity, derivace, integrály)

 1. ročník:

Seminář slouží jako příprava k maturitním zkouškám a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

 • Praktická cvičení z matematiky

– klade se důraz na rozvíjení praktických dovedností při řešení úlohy

– opakování učiva předchozích ročníků

RNDr. Běla Vobecká
předsedkyně předmětové komise matematiky

Seminář a cvičení z fyziky

Jedním z cílů fyziky je umožnit schopnějším žákům důkladnější přípravu ve fyzice. To umožňuje volitelný seminář ve třetím (septimě) a ve čtvrtém (oktávě) ročníku. Po obsahové stránce výuka navazuje na tematické celky povinného předmětu, učivo prohlubuje a rozšiřuje.

Mgr. Jiří Kaprálek
předseda předmětové komise fyziky

Seminář a cvičení z biologie

Volitelný předmět ve 3. a 4. ročníku (2 h týdně).
Jeho úkolem je prohloubit a systematizovat poznatky získané v průběhu studia biologie na gymnáziu, usnadnit žákům přípravu k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ.

Ve 3. ročníku žáci vypracovávají seminární práci na biologické téma, učí se základům vědeckých metod, vyhledávání a třídění poznatků. V náplni semináře je shrnutí a doplnění poznatků o vývoji jednotlivých soustav u živočichů a člověka a práce s biologickým materiálem.

Ve 4. ročníku se prohlubují a doplňují poznatky, náplní je příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám.

RNDr. Romana Michálková
předseda předmětové komise biologie

Seminář a cvičení z chemie

Ve 3. a 4. ročníku si zájemci o chemii mohou volit seminář a cvičení z chemie. Ve 3. ročníku je seminář koncipován jako rozšiřující, ve 4. ročníku jako opakovací a příprava k maturitě.

Mgr. Martina Fialková
předsedkyně předmětové komise chemie

Seminář ze zeměpisu

Seminář ze zeměpisu ve 3. a 4. ročníku je jednoletý s možností vstupu
ve 4. ročníku

A) 3. ročník – seminář ze zeměpisu – rozšiřující

Náplň volitelného předmětu doplňuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti
a dovednosti předmětu geografie. Hlavními formami a metodami práce bude aktivní sledování procesů v geografii, samostatné vyhledávání a zpracování informací a dat, samostatná práce, prezentace výsledků vlastní práce, práce s řadou různorodých informačních materiálů. Plánovanou součástí výuky jsou i terénní cvičení a exkurze.

1. Vývoj geografického myšlení – historický přehled a vývoj geografie
2. Kartografie – měření v terénu, GPS, geocashing, Geografické informační systémy
– tvorba jednoduchých map
3. Regionální geografie – Rusko
4. Regionální geografie polárních oblastí a oceánů
5. Regionální geografie – Oceánie
6. Regionální geografie krajů ČR (kromě Prahy a SČ)

B) 4. ročník – seminář ze zeměpisu – příprava k maturitě

Zeměpisný seminář navazuje a doplňuje učivo geografie 1. – 3. ročníku
a připravuje studenty na úspěšné zvládnutí maturity ze zeměpisu a přijímacích zkoušek na VŠ s geografickým zaměřením. Náplň zeměpisného semináře se přizpůsobuje aktuálním potřebám a úrovni znalostí a dovedností studentů, kteří se připravují k maturitě ze zeměpisu. Práce v semináři je založena na prezentaci samostatně zpracovaných referátů na vybraná témata z oblasti fyzické, socioekonomické a regionální geografie. V rámci zeměpisného semináře mohou studenti zpracovávat závěrečnou maturitní práci ze zeměpisu. Plánovanou součástí výuky jsou i terénní cvičení a exkurze.

1. Globální problémy lidstva – přírodní rizika, ekonomické národnostní a etnické problémy
2. Regionální geografie Afriky
3. Regionální geografie Ameriky
4. Regionální geografie Asie
5. Regionální geografie Evropy
6. Socioekonomická geografie – obyvatelstvo, zemědělství, průmysl, doprava, cestovní ruch
7. Fyzická geografie – Atmosféra, Pedosféra, Biosféra, Hydrosféra, Litosféra

Mgr. Eva Hronová
předsedkyně předmětové komise zeměpisu

Seminář z dějepisu

Seminář z dějepisu si studenti mohou volit ve třetím a čtvrtém ročníku. Historický seminář třetího ročníku je zaměřen převážně na regionální dějiny. Studenti si volí téma, které zpracují formou seminární práce nebo prezentace. Cílem těchto úkolů je naučit studenty pracovat s odbornou literaturou a zpracovávat faktografii z pramenů, dále faktografii intepretovat formou odborné práce. Práce v semináři je dále zaměřena na základní seznámení s pomocnými vědami historickými, a to opět i formou samostatné práce. Nejlepší seminární práce jsou vybírány pro obhajobu ve Středoškolské odborné činnosti. Ve druhé polovině roku se seminář zaměřuje i na výklad o nejvýznamnějších světových náboženstvích a o klíčových osobnostech
20. století.
Seminář 4. ročníku je z větší části zaměřen na přípravu k maturitě
a k přijímacím zkouškám na vysoké škole humanitního typu, dále na výklad soudobých, a to i regionálních, dějin. Semináře jsou volně prostupné. Semináře obou ročníků jsou doplněny historickými exkurzemi po okolních památkách – Jemniště, Konopiště, Český Štenberk, Vlašim, Týnec nad Sázavou, Votice, Vrchotovy Janovice. Cílem těchto exkurzí je nejen seznámení s regionálními památkami, ale i získání úcty mladého člověka k historickým památkám.

PhDr. Ivana Preislerová
předsedkyně předmětové komise dějepisu

Seminář z informatiky a výpočetní techniky

Semináře z informatiky se otevírají jako jednoleté nebo dvouleté podle zájmu studentů a s náplní orientovanou převážně na tato základní témata:

1)      programování – moderní jazyky C#, .NET, Python, Java
                                 –  scriptovací jazyky na webu i v aplikacích – průřez, specifika, srovnání – s důrazem na moderní programovací jazyk
2)       aplikační programy – v rozsahu (minimálně) přípravy na testy ECDL
3)       grafika – pokročilá grafika i 3D, grafický design, grafika pro web, animace
4)       webové stránky – vlastní webové stránky s využitím css a redakčního systému
5)       hardware – PC, sítě, operační systémy
6)       střih zvuku a videa
Probíhá rozšíření a příprava k maturitě. Zvyšuje se úroveň všech tematických celků v povinném předmětu, ty jsou i základem pro požadavky k maturitě z informatiky.

3. r. – seminář rozšiřující
Obsah učiva:  Podle zájmu studentů bude zaměřen více na jedno až tři z 6 základních témat, v případě dvouletého semináře bude 2. rok buď orientován na opakování a přípravu k maturitě nebo pokračovat rozšířenou výukou jen některých témat. Seminář může být i jednoletý.

4. r. – seminář rozšiřující a opakující – příprava k maturitě
Seminář je zaměřen na opakování a prohloubení látky a na přípravu studentů k maturitě.

Ing. Marta Bechyňová
předsedkyně předmětové komise informatiky

Seminář z deskriptivní geometrie

Je nabízen 4. ročníku (2 hodiny/týden), určen pro studenty technických předmětů, zejména stavebnictví  a strojírenství.

 • Obsah učiva –  základy kótovaného, Mongeova promítání a pravoúhlé axonometrie.

RNDr. Běla Vobecká
předsedkyně předmětové komise matematiky

Společenskovědní seminář

Na výuku ZSV navazuje dvouhodinový volitelný seminář ve 3. a 4. ročníku, ve kterém se doplňují a prohlubují znalosti z témat společenských věd. Zároveň je seminář koncipován jako příprava k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

 1. ročník
  • Ústavní vývoj české státnosti
  • Politické ideologie
  • Vývoj lidských práv a jejich dokumentů
  • Mezinárodní vztahy, Evropská unie
  • Psychologie

 

 1. ročník
 • Světová náboženství
 • České filozofické myšlení
 • Společnost a stát v dějinách myšlení od antiky k modernímu pojetí
 • Maturitní opakování

 

Mgr. Petra Šmídlová
předsedkyně předmětové komise ZSV

Seminář z latiny

Seminář je zaměřen na výklad základů latinské gramatiky – skloňování
a časování (deklinace a konjugace), procvičování těchto gramatických jevů
a na četbu a překlad jednoduchých latinských textů. Mluvnické učivo je doplňováno reáliemi.

PhDr. Ivana Preislerová

Seminář z ruského jazyka

Volitelný předmět Seminář z ruského jazyka je koncipován jako seminář jednoletý, určený začátečníkům, studentům čtvrtého ročníku. V rámci semináře se studenti seznámí se systémem písma (azbuka), s podobou mluvené řeči (výslovnost hlásek, hláskových skupin, přízvučné a nepřízvučné slabiky, intonace), s tématy týkajícími se vlastní osoby, rodinných příslušníků, přátel
a volnočasových aktivit.

Mgr. Světlana Dušková
předsedkyně předmětové komise RJ

Prohlášení o přístupnosti