Přijímací zkoušky 2020 – termíny konání zkoušek a postup zveřejňování výsledků a následná administrativa

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) – Cermat

8. 6. – 1. termín 4leté (8:00 – 8:15 příchod, 8:30 zahájení, test M, test ČJ,
předpokládané ukončení 12:25 resp. 13:10 SPUO1)

9. 6. – 1. termín 8leté (8:00 – 8:15 příchod, 8:30 zahájení, test M, test ČJ,
předpokládané ukončení 12:25

Všichni uchazeči dostanou pozvánku ke zkoušce doporučeným dopisem. Pokud uvedli v přihlášce adresu, také emailem nebo do datové schránky.

V souvislosti s opatřeními v průběhu epidemie koronaviru je nutné dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti v budově dle dokumentu Ochrana zdraví na středních školách v průběhu přijímacích zkoušek v roce 2019/2020, který je ke stažení na webu školy. Uchazeči si s sebou přinesou 2 roušky se sáčkem na uložení a vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je rovněž ke stažení na webu školy.

Výsledky testů JPZ jednotlivých uchazečů budou škole zpřístupněny Cermatem 15. 6. 2020 pro 4leté studium a 16. 6. 2020 pro 8leté studium. Celkové pořadí a informace o přijetí či nepřijetí pod evidenčním číslem přihlášky škola následně zveřejní 16. 6. 2020 (4leté), resp. 17. 6. 2020 (8leté), do 20:00 na nástěnce u vchodových dveří do školy a na www.gymvla.cz .

V souladu s novelou školského zákona se poštou zasílá pouze nevyzvednuté rozhodnutí o nepřijetí, přijatým se rozhodnutí o přijetí vydá na základě jejich žádosti.

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí pak bude připraveno k osobnímu vyzvednutí (po předložení průkazu totožnosti) 18. 6. 2020 (4leté), resp. 19. 6. 2020 (8leté), od 8:00 do 16:00. Pokud se rozhodnete nastoupit právě na Gymnázium Vlašim, doporučujeme přinést v této době i zápisový lístek a současně si vyzvednout dotazník a informační dopis pro přijaté. Následně odešleme nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí, která nelze doručit, budou na poště uložena po dobu 10 dnů (§ 24 odst. 1 správního řádu). Poté budou považována za doručená!

Upozornění: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy do 23. 6. 2020 (4leté), resp. 24. 6. 2020 (8leté). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

S ohledem na nepřijaté uchazeče a jejich potenciální šanci nastoupit na místo žáka, který se rozhodl na školu nenastoupit, žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby zápisový lístek odevzdali co nejdříve, případně nám co nejdříve oznámili např. mailem (gymnazium@gymvla.cz), že jejich dítě na naši školu nenastoupí. Za pochopení Vám velice děkujeme i jménem méně úspěšných uchazečů.

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále však existuje možnost jak přijmout uchazeče který:

  1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale
  2. nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí.

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

  • existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
  • uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů (nemoc, povinná karanténa) zúčastnit přijímacího řízení a omluví se písemně do 3 kalendářních dnů řediteli školy, bude pozván k náhradnímu termínu.

Náhradní termín se bude konat  23. 6. 2020 pro uchazeče bez ohledu na obor studia – didaktické testy Cermatu a to vždy na té škole, kam dal uchazeč přihlášku pro 1. termín.. Výsledky budou zpřístupněny Cermatem 26. 6. 2020. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení 27. 6. 2020. Pozvánky k NT budeme posílat elektronicky i poštou, jakmile je obdržíme od Cermatu.

Ve Vlašimi dne 19. 5. 2020

Mgr. et Mgr. Martin Müller, ředitel školy

 

Informace k přijímacímu řízení:

https://prijimacky.cermat.cz/

přílohy (odkazy na pdf soubory):

Prohlášení o přístupnosti